Human Capital SolutionsThe New Thinking on Business and HR

      ก้าวสู่โลกความรู้ใหม่ของธุรกิจในศตวรรษที่ 21 ด้วยความเชี่ยวชาญในการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจ      และผ่านประสบการณ์อย่างสูงใน การปฎิบัติจริงจนกระทั่งได้พัฒนา โมเดลเฉพาะของโครงการ           Human Capital  สามารถช่วยให้ธุรกิจ และองค์กรมี โซลูชั่นในการเขียนกฏเกณฑ์ใหม่ของธุรกิจ

1.The Business Consultancy Model

     ปัจจุบันความจำเป็นที่ธุรกิจต้องการโซลูชั่นที่เหมาะสม และ ปฏิบัติได้อย่างแท้จริงมีสูงมากขึ้น     ทำให้ต้อง การที่ปรึกษาซึ่งมีประสบการณ์ที่  กว้างและลึกมากกว่าที่จะรู้เฉพาะอุตสาหกรรม
ขณะเดียวกันรูปแบบการฝึกอบบรม ในปัจจุบันนำไปสู่การปฏิบัติได้น้อยมาก  หากได้วิทยากรที่เป็นเพียงภาคทฤษฎี หรือ ขาดความรอบรู้ในลักษณะของที่ปรึกษา ความสำเร็จย่อมไม่เกิดขึ้น


The Business Consultancy Model
โมเดลที่ปรึกษาทางธุรกิจ

(1) ในการจัดทำ กลยุทธธุรกิจ ตั้งแต่ การจัดทำในเรื่อง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environmental Analysis) ได้มีการเปลี่ยนแปลงมาใช้เครื่องมือใหม่ ๆ เช่น  VUCA analysis  การจัดวิเคราะห์ทัศนภาพ(Scenario analysis)   ที่นำมาสู่การพัฒนาวิสัยทัศน์ ภารกิจ และรวมถึง การวิเคราะห์แรงขับทั้ง 5  (Five forces Model)  การจัดทำโมเดลธุรกิจ (Business Model)  ซึ่งจัดทำกลยุทธ รวมถึงตัวชี้วัดความสำเร็จของกลยุทธ ได้ดีกว่าที่เคยมีมา จาก  Strategic Management แบบเดิม ๆ

(2) การพัฒนาระบบบริหาร HRM แบบใหม่ ทีเรียกว่า  Transformative HR หรือการปรับรูปแบบ HR ซึ่งนำแนวคิดของ Dave Ulrich ไปทดสอบและจัดวางระบบ HR ใหม่ ด้วย 4 ขอบเขต  คือ  People Performance  Information และ  Work (of HR)  ด้วยวิธีการ  จัดวาง  บูรณาการ และ นวัตกรรม

โครงการ Human Capital มีรูปแบบของการเป็นที่ปรึกษาดังนี้

 รูปแบบแรก ของการเป็นที่ปรึกษาจะเป็นลักษณะ   ของการร่วมกับธุรกิจหรือ คณะทำงานในการจัดทำโครงการตามที่บริษัทว่าจ้าง
       -ดร.ดนัย เทียนพุฒ จะทำหน้าที่ในลักษณะ Project Leader
       -บริษัทและ คณะทำงานจะได้เรียนรู้วิธีคิด การดำเนินการและภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการบริษัทจะดำเนินการต่อในภายหลังได้

รูปแบบที่สอง  รูปแบบนี้เป็นลักษณะของการดำเนินการควบคู่กับการปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบของหน่วยงานเพื่อทดสอบโมเดลหรือ ตัวแบบที่พัฒนาขึ้นพร้อมการพัฒนาบุคลากรให้มีความเข้าใจ   และเมื่อมีการนำไปปฏิบัติจะมีการปรับโมเดลจนเหมาะสมรวมถึงการกำหนดแนวทางใหม่ให้สอดคล้องในทางปฏิบัติจนกระทั่งสามารถ กำหนด "คู่มือการดำเนินการตามโครงการ " .

รูปแบบที่สาม  วิทยากรที่ปรึกษาจะเป็นในลักษณะของการ  เป็นวิทยากรตามหลักสูตรที่บริษัท หรือ ธุรกิจต้องการพัฒนาองค์กร  ขณะเดียวกัน จะมีบริการต่อ เนื่องในลักษณะของการปรึกษาและ " Clinic Solution " " Wrap up Program " ให้กับกลุ่มผู้เข้าอบรมจนกระทั่งปฏิบัติได้ตามที่ต้องการ หรือการบริการ " After Training Services " .

2.Best Practices
บทเรียนที่เป็นเลิศ

ในประสบการณ์ของการทำงานด้านที่ปรึกษาธุรกิจและการเป็นวิทยากรนำ สัมมนาในธุรกิจชั้นนำ ตลอดจนการเป็นอาจารย์พิเศษโครง การปริญญาเอก  และปริญญาโท  ทั้ง  MBA- MNI-MBAในหลาย ๆ สถาบันการศึกษาชั้นนำของเมืองไทย อาทิ
  •  ดร.อ.ดนัย เทียนพุฒ  ได้นำเสนอรูปแบบใหม่ของการพัฒนาความรู้ในองค์กรแบบใหม่ที่เรียกว่า  "การเรียนรู้บนความท้าทาย (Challenge based learning) " ผ่านการทดลองใช้ทั้งสถาบันการศึกษาและ ธุรกิจที่สามารถนำไปปฏิบัติจนประสบความสำเร็จมาแล้วหลาย ๆ องค์กร เช่น                         - "การนำไปใช้ในการแปลสิ่งที่เป็น ดี เอ็น เอ ของ กลุ่มบริษัทแพรนด้า ไปสู่การปฏิบัติ 
          -นำไปใช้ในการพัฒนาความคิดและการวิเคราะห์ ให้กับ หน่วยงานในกระทรวงศึกษา   กรมควบคุมประพฤติ
           - การใช้การเรียนรู้แบบ Action Learning ในการเป็นที่ปรึกษาพัฒนาหลักสูตร  "  การพัฒนาโครงการนักขายและนักการตลาดพันธุ์ใหม่ "    "การพัฒนาหลักสูตรหัวหน้างานด้าน Direct Sales ของเอเย่นต์ดัชมิลล์ "ให้กับ กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ จำกัด  และ "การพัฒนาพนักงานฝึก หัดด้านการขาย การตลาด และพัฒนาธุรกิจ"ให้กับ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์ ฯ  
          หรือการพัฒนาพนักงานขาย ( PC / PG ) ให้กับบริษัทเซเรบอส (ผลิตภัณฑ์ แบรนด์)
  • การพัฒนาโมเดลความสามารถ(Competency Model )  ให้ทั้งองค์กรภาครัฐ และธุรกิจภาคเอกชนหลายแห่ง  เช่น การสร้างแบบวัดความสามารถของพนักงานขาย และ Key Account   ให้กับบริษัทด้านการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าคอนซูเมอร์ของบริษัทชั้นนำจากสหรัฐอเมริกา  การสร้างแบบวัด ความสามารถด้านการเป็นผู้นำให้กับบริษัทด้านจัดทำสายไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ  หรือ   การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมโดยสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถด้านจัดการให้กับ บริษัทด้านโทรคมนาคมชั้นนำของโลก กรมพัฒนาสังคมฯ 
  • การเป็นที่ปรึกษาพัฒนา " โมเดลความสามารถสำหรับข้าราชการระดับแรกบรรจุระดับ 3 " โดย การวิจัยเพื่่อสร้างโมเดลความสามารถต้นแบบ การใช้เทคนิคกลุ่มโฟกัส (Focus Group Technic) และการประเมินระบบ 360 องศา   ( 360 Degree Feedback)ในการเก็บข้อมูลและตรวจสอบโมเดลความสามารถ การจัดทำองค์ประกอบของความสามารถ (Cluster of Competencies)  และระดับความสามารถ (Competency Dictionary )    รวมถึงแนวทางและวิธีการประเมินความสามารถ ( Selection Guideline & Assessment Methods )ให้กับ สำนักงาน ก.พ.  
  • การพัฒนาแนวคิดการจัดการสมัยใหม่    ในเรื่องของการปรับแนวคิดและ  วิธีการทำงานให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง วิธีการกำหนดกลยุทธการแข่งขัน  การเตรียมตัวเป็นหัวหน้างานและผู้บริหารสำหรับองค์กร  ในศตวรรษที่ 21  การเป็นผู้สอนงาน ( Coach ) และวิทยากร( Trainer )ในองค์กรและการบริหารคนที่ได้ทั้งกำลังใจ      และผลงานในหลาย ๆ องค์กร เช่น บริษัทแอมเวย์ บมจ.ทีพี ไอ  บมจ ทีโอที
  • การเป็นที่ปรึกษา การออกแบบ และพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ และวิทยากรนำสัมมนา  ที่เป็นลักษณะของการปรับฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็น " ผู้คุมเกมกลยุทธ" (Strategic Player ) และ  การจัดทำ  Transformative HR Business Model, HR Indicators    อาทิ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท บอดี้เชฟ คอปอเรชั่นจำกัด ธนาคารเกียรตินาคิน สำนักงานจังหวัดภูเก็ต                      


3.Business and HR Services and Profiles
-วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จัดทำ แรงขับทั้ง 5 และ โมเดลธุรกิจ และกลยุทธ ให้กับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
-วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จัดทำ Strategic Planning ให้กับ กลุ่มภารกิจบรรษัทภิบาลและสวัสดิการ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
-วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ พัฒนาด้าน การวิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์ ให้กับ การเคหะแห่งชาติ
-ที่ปรึกษาจัดทำ Strategic Planning & KPIs ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
-วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้าน Corporate Values & Competency ธ.เกียรตินาคิน
-ที่ปรึกษาพัฒนาระบบมาตรฐานด้าน HR บริษัท บอดี้เชฟ คอร์ปอเรชั่น
-ที่ปรึกษาการปรับโครงสร้างองค์กร การจัดอัตรากำลัง การกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ และ KPIs ด้านการบริหารงานบุคคล  การท่อง เที่ยวแห่งประเทศไทย
-โครงการจัดทำ Career Path & Planning ให้กับ สมศ.(องค์การมหาชน)
-การพัฒนาทักษะการบริหาร สำหรับ นายสถานีรถไฟฟ้า BTS
-การพัฒนาเรื่อง " A practical Competency Assessment " สำหรับ EGAT
-โครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญการสาธิตสินค้า บจก.DemoPower
-ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
     อื่น ๆ อีกมากมาย

 และแนวทางด้านอื่น ๆ
  1.  การใช้แนวคิดของการจัดการความสามารถมาประยุกต์ใช้ในระบบงานHR  การปรับวิธีการออกแบบงาน (Job Design ) และ ตีค่างานที่เน้นผลสำเร็จและความสามารถ(Competency Based Job Evaluation)  ในลักษณะที่เรียกว่า Broadbanding เพื่อการจัดทำโครงสร้างค่าตอบแทนตามผลสำเร็จ(Pay for Result)และตามความสามารถ(Competency Based Pay )  
  2. การปรับวิธีการประเมินผลงานไปสู่ "การจัดทำ KPIs รายบุคคล" และ "การประเมินผลระบบ 360 องศา "
  3. การพัฒนารูปแบบใหม่ของ HRD ( Human Resource Development ) ไปสู่รูปแบบของการพัฒนาทุนทางความรู้(Knowledge Capital)   หรือการจัดการความรู้( Knowledge Management)   และการวางแผนอาชีพและแผนทดแทนตำแหน่ง   แบบใหม่ (Career & Succession Planning) ที่มีการวัดผลสำเร็จด้วยดัชนีชี้วัด(KPIs) 
โครงการ Human Capital
กรุงเทพ ประเทศไทย