หลักสูตรการตลาด และ การบริการสู่ความเป็นเลิศ


โครงการ Human Capital  โดย ดร.ดนัย เทียนพุฒ ผู้อำนวยการ  วิทยากรระดับแนวหน้าของเมืองไทย ได้พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับบริษัทที่ต้องการก้าวล้ำหน้าอย่างต่อเนื่อง

 1) หลักสูตรการตลาดเชิงกลยุทธ  (2 วัน)
วันที่ 1  09.00-16.00 น.
                 1.ทบทวนความเข้าใจในแนวคิดกลยุทธการตลาด
                   -กลยุทธคือ อะไร
                   -การตลาดรังสรรค์ (Contribution) อะไรให้ธุรกิจ
                   -อะไรคือ แนวคิดการตลาดเชิงกลยุทธ
            2.ภาพรวมแนวคิดใหม่ทางการตลาดระดับโลกของปรมาจารย์คอทเลอร์
·       ถอดรหัสไอเดีย “Chaotics” …การตลาดจัดการความสับสนวุ่นวาย
·       ถอดรหัสไอเดีย “Marketing 3.0” จิตวิญญาณการตลาด 3.0
·       ถอดรหัสไอเดีย “A Winning at Innovationชัยชนะที่นวัตกรรม
      3 วิธีการกำหนดกลยุทธการตลาดในสภาพแวดล้อมที่มีพลวัต
          - การวิเคราะห์สถานการณ์ทางตลาดเพื่อกำหนดกลยุทธ์การตลาด
               ( VUCA analysis ,TOWS Analysis , BCG Matrix etc)
          Workshop : ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์สถานการณ์การตลาด  
    4.กระบวนการสร้างกลยุทธ์การตลาด
         -กรอบแนวคิดการตลาดเชิงกลยุทธ (Strategic Marketing Framework)
           -กลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
           -กลยุทธ์การเพิ่มระดับความพึงพอใจ
           -กลยุทธ์การรักษาลูกค้าเก่าเพิ่มลูกค้าใหม่
           กรณีศึกษา : กลยุทธ์การตลาดที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลว
วันที่ 2 09.00-1600.น
    5. คิดใหม่การพัฒนาโมเดลนวัตกรรมทางการตลาด
            -แนวคิดและวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ (New Product /Services  Development)
           -การนำโมเดลธุรกิจ (Business Model) มาใช้ในกลยุทธการตลาด
           -โมเดลนวัตกรรมทางการตลาดของธุรกิจชั้นนำ (P&G (Procter & Gamble), Apple,
             Samsung)
          Workshop : การสร้างโปรแกรมการตลาดใหม่ หรือ ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่
    6. การตลาดสมัยใหม่ (The New Marketing Strategy)
                -Digital Marketing Strategy
       (Social Network Marketing, Content Marketing, etc) 
      - ตัวอย่างทิศทางและการเปลี่ยนแปลงสู่ “New Marketing Channel” และบทเรียนจาก
       “K-Pop Strategy”
        7. บูรณาการ 3 ไอเดียการตลาดของปรมาจารย์ Kotlerสู่การตลาดเมืองไทย
                    -8 แนวทางสร้างการเติบโตให้ธุรกิจ
       Workshop ฝึกปฏิบัติสร้างกลยุทธการตลาดที่ท้าทาย
         8.สรุปและข้อแนะนำจากประสบการณ์ของที่ปรึกษาธุรกิจ

  วิทยากร  : ดร.ดนัย เทียนพุฒ
                1. นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาอิสระ
                       รางวัลนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ดีเด่น ปี 2552  ประเภท        
                       นักวิชาการและที่ปรึกษา สถาบันทรัพยากรมนุษย์  ม.ธรรมศาสตร์
                      ผู้อำนวยการโครงการ Human Capital    http://www.drdanai.blogspot.com
                       กรรมการบริหารหลักสูตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหาร สถาบันพระปกเกล้า 
             2. สอนแนวคิดการตลาดสมัยใหม่ในหลักสูตร
                 -แนวคิดการตลาดสมัยใหม่และแนวทางการวิจัยตลาดให้กับ หลักสูตรปริญญาเอกการ
                 จัดการธุรกิจ ม.ราชภัฏ ภูเก็ต
                 -3 ไอเดียการตลาดเหนือชั้นของปรมาจารย์คอทเลอร์ ให้กับ บริษัทสมาชิกของสภา
                 อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
                 -การวิเคราะห์สภาพการแข่งขันและจัดทำโมเดลธุรกิจ กับ การวิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์
                   การเคหะแห่งชาติ
                 -การจัดทำแผนกลยุทธธุรกิจให้กับ กลุ่มเกษรพลาช่า (กลุ่มบริษัทเกสรกรุ๊ปและในเครือ)
                 -การวางแผนจัดทำกลยุทธธุรกิจ ให้กับกลุ่ม TCC Commercial (ในบริษัทเครือกลุ่ม TTC Land) 
                  -ทึ่ปรึกษาจัดทำการวางแผนธุรกิจ ให้กับ ศูนย์การค้า Future park Rungsit
                
2) หลักสูตร  การตลาดเหนือชั้น : 3 ไอเดีย ปรมาจารย์คอทเลอร์เขย่าการตลาดโลก 
(The 3 Marketing Mainstreams)  (ระยะเวลา 1 วัน)

หัวข้อการอบรม
ภาคเช้า เวลา 9.00 -12.00 น.
1.  3 ไอเดียการตลาดของปรมาจารย์ Kotler 
        - ไอเดียแรก “Chaotics”  --->ไอเดียที่2  “Marketing 3.0” --> ไอเดียที่ 3 “A Winning at Innovation
 2. ถอดรหัส  ไอเดียแรก “Chaotics”  …การตลาดจัดการความสับสนวุ่นวาย 
           -Kotler on  Chaotics Management
           -Chaotics  Meta Analysis
           -Scenario in Marketing Strategy
  3. ถอดรหัสไอเดีย ที่ สอง  “Marketing 3.0”  จิตวิญญาณการตลาด 3.0    
           -คิดใหม่ของ Kotler  ในการตลาด 3.0
         - The  3i Model พร้อมตัวอย่าง การประยุกต์ใช้   
         -The Heart of Marketing 3.0 : The Value –Based Matrix Model   
         -กลยุทธการตลาด 3.0   ตัวอย่างของประเทศอินโดนีเซีย และบริษัทคอนซูเมอร์ชั้นนำ

ภาคบ่าย  13.00-16.00 น.
4. ถอดรหัสไอเดีย ที่ สาม “A Winning at Innovation …ชัยชนะที่นวัตกรรม
        - ระบบ นวัตกรรมแบบครบวงจรของ Kotler
        - The A-To-F Model : โมเดลใหม่ช่วยธุรกิจคิดนวัตกรรม
        แบบฝึกหัด  การกำหนดบทบาทของ A-To-F ในทีมการตลาด
5. โมเดลนวัตกรรมทางการตลาดของธุรกิจชั้นนำ   
        -บริษัท P&G (Procter & Gamble)
        -บริษัท Apple
         -บริษัท Samsung
6. บูรณาการสู่การตลาดเมืองไทย จาก  3 ไอเดียการตลาดของปรมาจารย์ Kotler
        Workshop I : การสร้างโปรแกรมการตลาดใหม่ หรือ ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่
            -ตัวอย่างทิศทางและการเปลี่ยนแปลงสู่ “New Marketing Channel” และบทเรียนจาก“K-Pop Strategy”         


3) หลักสูตร Innovative Marketing (ระยะเวลา 1 วัน)
หัวข้อสัมมนา
  10.00 -12.00 น.  1.บริษัทแห่งนวัตกรรม (InnoCreative Company) ในยุคของการ                     
                                   เปลี่ยนแปลง                                 
                             2.ชัยชนะที่นวัตกรรม (A Winning at Innovation)
                                 - แนวคิดล่าสุดการตลาดสมัยใหม่ ของ Kotler                      
                                 -The A-to-F Model
13.00 -14.45 น.    3. โมเดล นวัตกรรมของธุรกิจการตลาดชั้นนำ  P&G, Apple, Samsung
                                     และการพัฒนาแนวคิดใหม่ของ Dutch Mill Agents
                                  -The Stage-gate Model
                                   -The SIAM Innovation Model
15.00-16.00 น      4. บทสรุป ความสำเร็จการตลาดเชิงนวัตกรรม

-----------------------------------------------------------------------------------------ทุกหลักสูตรสอนโดย ดร.ดนัย เทียนพุฒ
ผู้อำนวยการโครงการ Human Capital
โทร 0818338505
http://www.drdanai.blogspot.com