เปิดแล้ว 24 เม.ย.58 หลักสูตร ธุรกิจครอบครัวก้าวอย่างไรก้าวให้ไกลเกินรุ่นที่ 3 (G3)


ปี 2558  เปิดหลักสูตร Public  หลักสูตรแรก ธุรกิจครอบครัวก้าวอย่างไรก้าวให้ไกลเกินรุ่นที่ 3 (G3)  วันที่ 24 เม.ย.58  สนใจติดต่อได้ที่ สสท. 027173000 ต่อ 81

หลักสูตร In-House 
1) หลักสูตร   DNA การพัฒนาธุรกิจครอบครัวไทย ...สู่ธุรกิจมืออาชีพ 

เนื้อหา  1 วัน (9.00-16.00น)
ภาคเช้า  9.00-12.00 น.
1. จะก้าวข้ามจากธุรกิจครอบครัว สู่ธุรกิจมืออาชีพได้อย่างไร
       -ลักษณะธรรมชาติและรูปแบบของธุรกิจครอบครัว
        - The ”V-CIPP TEAMS “ : 10 คุณลักษณะเด่นของธุรกิจครอบครัวไทยสู่มืออาชีพ (ผลการวิจัยล่าสุด ปี 2557   สังเคราะห์จาก 4 ตระกูลครอบครัวดังของไทย)    
2.  อธิบายจากทฤษฎี  3วง สู่  4 มิติของธุรกิจครอบครัวไทยมืออาชีพ
        -ทฤษฎี 3 วง ในการพัฒนาธุรกิจครอบครัว (Family–Business-Ownership)
        -ธุรกิจครอบครัวไทยมืออาชีพ ต้อง 4 มิติ (Family –Entrepreneur-Business-Ownership)
            (ผลการวิจัยธุรกิจครอบครัวไทย ปี 2552)
 3.การสังเคราะห์ ธุรกิจครอบครัวไทย  กรณีธุรกิจครอบครัว  2  ตระกูลดัง
         -ธุรกิจครอบครัวร้านของขายชำสู่ค้าปลีกอินเตอร์  กับ ธุรกิจครอบครัวซื้อมาขายไปสู่ผู้ผลิต
              และจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคยักษ์ใหญ่
        -  วิเคราะห์เจาะลึกให้เห็น ด้าน รูปแบบธุรกิจ  การบริหารจัดการ  ความเป็นเจ้าของ และครอบครัว (ถอดรหัสธุรกิจครอบครัวครัวที่ยังไม่เคยมีการศึกษาในประเทศไทยมาก่อน)
4. การสืบทอดธุรกิจครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่น (Generation to Generation) ให้เป็นมือ
    อาชีพ
         -ต้นแบบของโมเดลการสืบทอดและเมทริกซ์การส่งต่อธุรกิจครอบครัวที่นิยมทั่วโลก
         -ความเป็นมืออาชีพของธุรกิจครอบครัว
         -อะไรคือ  สำนักงานธุรกิจครอบครัว   ธรรมนูญครอบครัว  สภาครอบครัว
          (ตัวอย่างจากธุรกิจครอบครัวไทย)  
5.บทสรุปและอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้    


2)หลักสูตร  ธุรกิจครอบครัวก้าวอย่างไรก้าวให้ไกลเกินรุ่นที่ 3 (G3)
เนื้อหา 1 วัน  (9.00-16.00 น)
ปัจจุบัน ธุรกิจครอบครัว (Family Business) ได้รับการตื่นตัวและเห็นคุณค่าของการพัฒนาสูงกว่าในทศวรรษก่อน ๆ และ มีความท้าทายอย่างยิ่งในการที่จะ ดำรงให้ธุรกิจครอบครัวอยู่รอดและเติบโตอย่างยั่งยืน
คำกล่าวที่ว่า  “ธุรกิจครอบครัวมักจะอยู่ได้ไม่เกิน 3 ชั่วอายุคน” เป็นความท้าทายอย่างยิ่งในโลกธุรกิจสมัยใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลง “ภูมิทัศน์ทางธุรกิจ (Business Landscape)  การเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market)  และธุรกิจดั้งเดิมแบบใหญ่ (Business  Titans)  ต่างต้องรับมือกับธุรกิจที่เป็น “Digital Company” โดยที่ไม่อาจจะจินตนาการถึงได้
เช้า   9.00-12.00 น.
1.มุมมองใหม่ในการวางกลยุทธครอบครัวและธุรกิจ ให้ก้าวข้ามรุ่นที่ 3
     -กลยุทธครอบครัว และกลยุทธธุรกิจต่างหรือเหมือนกัน
     -การวางแผนกลยุทธธุรกิจและกลยุทธครอบครัวในแต่ละ เจนเนอเรชั่น
             : From G1->G2->G3-> Multi Gs
2.ธุรกิจครอบครัวจะกำหนดโมเดลธุรกิจ (Business Model) แบบใด
        -แนวคิดและรูปแบบของโมเดลธุรกิจ
        -บทเรียนจากโมเดลธุรกิจ  2 ตระกูลดังของเมืองไทย   
บ่าย  13.00-16.00 น.
3.โมเดลการสืบทอดธุรกิจครอบครัวไทย : สังเคราะห์จากงานวิจัย
         -การวางแผนและจัดวางทายาทธุรกิจ
         -โมเดลการสืบทอดธุรกิจที่โด่งดังของ Ward
      -การประยุกต์สู่โมเดลการสืบทอดธุรกิจครอบครัวไทย 
4.คัมภีร์การสร้างและรักษาธุรกิจครอบครัว
         -สภาครอบครัว  ธรรมนูญครอบครัว : กฎ  กติกา  มารยาท สู่ “วิถีธุรกิจครอบครัว และครอบครัวธุรกิจ (Family and Business Way)”
        -บทเรียนของ “หัวเรือใหญ่แห่งจิราธิวัฒน์” ผู้สร้างตำนานการดูแลและรักษาครอบครัว
5. บทสรุป ความท้าทายของเจนเนอเรชั่นใหม่ต่อการดำเนินธุรกิจครอบครัว

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ทุกหลักสูตรสอนโดย
ดร.ดนัย เทียนพุฒ
นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาธุรกิจ 
Human Capital Blog
โทร 0818338505
email:DrDanaiT@gmail.com
www.facebook.com/Innovation.th
line ID : thailand081