หลักสูตรสร้างความเป็นผู้นำและการจัดการสมัยใหม่

มิติใหม่ในการจัดการธุรกิจและคน
1)หลักสูตร "แนวคิดและการจัดการสมัยใหม่"สำหรับผู้บริหาร 
  (บรรยายประจำให้สถาบันพระปกเกล้า) :ระยะเวลา 3-6 ชม.
   บรรยายเกี่ยวกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงด้านธุรกิจในกระแสโลกาภิวัตน์ พาราไดม์ใหม่ของการจัดการ(The New Management Paradigm) เช่น แนวคิดใหม่ทางกลยุทธธุรกิจ,การพัฒนาบุคลากรให้เป็น Knowledge Worker, ระบบ Process Control, Level 5:Leadership,ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ และวัฒนธรรม 4 วัฒนธรรมที่จำเป็นต่อความสำเร็จขององค์กร
 

  ตัวอย่างหน่วยงานที่จัดฝึกอบรมภายใน (1วันครึ่ง สำหรับกรมธนารักษ์)
            หลักสูตร การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ
                     -หัวข้อ การปรับปรุงองค์กรสู่ความเป็นเลิศ” (3 ชม)
                     -หัวข้อ แนวคิดในการปรับปรุงองค์กรสู่ความเป็นเลิศ : ตัวอย่างหน่วยงานที่เป็น Best                          Practiceในประเทศ”  (3 ชม.)
                     -หัวข้อ เทคนิคการคิดเพื่อสร้างนวัตกรรม” (3 ชม.)


 2) 2.1 การบรรยายหัวข้อ “ภาวะผู้นำในองค์กร การสร้างทีมงาน และการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน 
                                         :แนวคิดและทฤษฎี


                              


   2.2 หลักสูตรกลไกสร้างผู้นำ(Leadership Engine):ระยะเวลา 2 วัน 
   เนื้อหาจะปูพื้นฐานด้าน แนวคิดของผู้นำที่จะสร้างองค์กรจากดีไปสู่ดีที่สุด (Good to Great) กูรู(GURU)    ที่สำคัญด้านภาวะผู้นำ   เช่น ดรักเกอร์ เบ็นนิส เซ็นเก้ โควีิย์ และ คอลลินส์
  ภาคปฏิบัตของการสร้างผู้นำจาก GE(The 4Es of Leadership) วิถีผู้นำแบบเวสท์ปอย์ท  และการสร้าง      
   CEO ของSamsung  พร้อม Leadership Scorecard


3.หลักสูตรการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) 
    เนื้อหาการอบรม    ( 1 วัน)
    09.00 – 10.30 น.    1. ความสำคัญและคุณค่าขององค์กรที่ต้องการทำการเปลี่ยนแปลง
                                       - แนวคิด ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลง
                                       - ความท้าทายของฝ่ายงานพัฒนาการเปลี่ยนแปลง
                                    VDO : Change !!!
                                    กรณีศึกษา :  การให้ความหมายของการเปลี่ยนแปลง
10.45 – 12.00 น.          2. 8 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จในการดำเนินการเปลี่ยนแปลง
                                       - 8 ขั้นตอนของ Kotter : หัวใจของการเปลี่ยนแปลง
                                        VDO : Cisco (Change) Roadmap
                                        VDO:  Kotter on The Impact of Change : The Human Side
Workshop : (1) The Heart of Change
 13.00 – 14.45 น.          3. ความเป็นผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงและการบริหารการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
                                       - ความเป็นผู้นำและบทบาทในการนำการเปลี่ยนแปลง
                                       - ทำอย่างไรให้คนยอมรับการเปลี่ยนแปลง
                                     VDO : Overcoming Resistance to Change
                                    Workshop (2)  กลยุทธการบริหารการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
15.00 – 16.00 น.          4. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบ “Company Spirit”
                                       - สร้างวัฒนธรรมใหม่ที่พึงประสงค์ขององค์กร
                                    แบบฝึกหัด :  อุดมคติหลัก (Core Ideologies)
                                    5. บทสรุป ข้อคิดและประสบการณ์ในการปรับเปลี่ยนองค์กร
ตัวอย่างบริษัท/องค์กรที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้
                -ฝ่าย IT บมจ.ธนาคารกสิกรไทย         -กรมธนารักษ์ -ผู้บริหารและคณะทำงาน การปรับปรุงองค์การสู่ความเป็นเลิศ (หลักสูตรต่อเนื่อง)
        -
การพัฒนาเอเย่นต์ของ กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ สู่ความท้าทายใหม่ในปี 2012 (สร้างไอเดียใหม่ทางธุรกิจและโมเดลธุรกิจเอเย่นต์)
        -
ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ
        -
การประชุมประจำปีของ สาธารณสุขเขตที่ 6 ประจำปี 2553 จ.สุราษฎร์ธานี
        -
ฝ่าย HR ธนาคารไทยพาณิชย์4.หลักสูตรยอดนิยม "หัวหน้างานยุคใหม่ หรือ การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน"

:ระยะเวลา 1-2 วัน(เพิ่มเติมเนื้้อหาได้ตามต้องการ)

   -การเปลี่ยนใหม่ในแนวคิดของการจัดการ        
   -บทบาทและหน้าที่ที่องค์กรคาดหวังจากหัวหน้างาน/ผูุ้้บังคับบัญชา่
   -การปรับแนวคิดสู่การวัดผลสำเร็จธุรกิจ
   -มิติใหม่การสอนงานให้เกิดนวัคกรรมในการทำงาน
   -การสั่งและการมอบหมายงาน
   -การแก้ปัญหาและตัดสินใจทีมีประสิทธิภาพ
   -สร้างวัฒนธรรมแห่งการแข่งขันในการทำงาน
และ ชม VDO สุดยอดหัวหน้างาน
5.
1.หลักสูตร การพัฒนา Super Team เพื่อสร้างนวัตกรรมในองค์กร
 (ระยะเวลา 1 วัน)

ความจำเป็นของ “การทำงานเป็นทีม” แทบจะไม่ต้องกล่าวถึงเลยว่าเป็นสิ่งที่องค์กรต้องการเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพของฝ่ายงาน และองค์กร แต่ในปัจจุบัน องค์กรต้องการทีมงานที่ เหนือกว่าทีมงานปกติที่มีอยู่หรือ พัฒนากันตามที่มีมา 

การพัฒนา Super Team จึงเป็นโซลูชั่นใหม่ ที่ตอบโจทย์ผู้บริหารระดับสูง หรือ ผู้รับผิดชอบชะตาชีวิตองค์กร

เช้า 9.00-12.00 น.  
    1.เปิดฉาก สุดยอดทีมงาน ที่สร้างความสำเร็จให้องค์กรหรือหน่วยงาน

      กิจกรรม :  สลัดทิ้ง กำแพงและเปิดใจเข้าสู่กลุ่มทำงาน
    2. หลักการ รูปแบบ ของ Super Team ในองค์กรเพื่อสร้างนวัตกรรม
      -ทำไมองค์กรจึงต้องมีวิธีการที่ถูกต้องในการสร้าง Super Team     
      - Super Team :  รูปแบบ  ภารกิจหรือบทบาท และกลยุทธของทีม
        A: Self-Directed Team
        B: Special Task Forces Team
        C: A-To-F Innovative Team
บ่าย 13.00-16.00 น
    Workshop : (1) Building Super Team   
               (2) Cross –Team Learning   
    3. บทสรุป ถกแถลงแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนของSuper Teamในการสร้าง 
       นวัตกรรม

6.หลักสูตร การสร้างระบบพี่เลี้ยงมืออาชีพ (Professional Mentors)    
   สำหรับผู้จัดการและผู้บริหาร  (ระยะเวลา 1 วัน)
 
หลักสูตรนี้มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจ และโดยเฉพาะ ผู้บริหารทุกระดับซึ่งมีการเปิดรับและ ได้รับพนักงานใหม่เข้ามาสู่องค์กร
หัวข้อการอบรม
เช้า  9.00-10.30 น.
  1.ที่ไปและที่มาของ “ระบบพี่เลี้ยงในบริษัทหรือ องค์กร”
      -ระบบพี่เลี้ยง: คืออะไร เป็นอย่างไร และมีประโยชน์อย่างไร
   2.เวทีนี้ต้องการพี่เลี้ยง (The Mentoring System)
       - 3Ms  (Manager Mentor  & Mentee )หัวใจสำคัญของระบบพีเลี้ยง
       - Mentor &Mentee Selection System
       -กรณีตัวอย่างความสำเร็จของ บริษัทชั้นนำในประเทศไทย
10.45-12.00 น
   3. การเริ่มโปรแกรมพี่เลี้ยง
             Step 1 Getting Start – -  >  M2M: Mentor to Mentees
                            -Mentor  Job Description
                            -Mentor  Roles
                            -Guidelines for Mentor
            แบบฝึกหัด : จะกำหนดบทบาท ของ Mentor กับ Mentees อย่างไร            
บ่าย 13.00-16.00 น

             Step 2 Building the Mentor with Mentees Relationship
                           -รู้เขารู้เรา การสำรวจประวัติและทำความเข้าใจพนักงานใหม่  (น้องอุปถัมภ์)
                           -การประชุมกับน้องอุปถัมภ์
           Workshop: การวางแผนและเตรียมจัดทำระบบพี่เลี้ยง
           บทบาทสมมติ  : การเป็นพี่เลี้ยง
   4. การสรุปและถอดความรู้สู่การปฏิบัติ-ระบบพี่เลี้ยงมืออาชีพ
           -สรุปและทวนสอบความเข้าใจในสิ่งที่ได้เรียนรู้

-------------------------------------------------- พิเศษ หลักสูตรด้าน การบริหาร HR สู่การบริหารทุนมนุษย์

  1)หลักสูตรการบริหาร HR : Building the HR Profit Center-Driven Organization :ระยะเวลา 1 วัน
   เนื้อหาครอบคลุมแนวคิดของ HR Profit Centerการเปลี่ยน งานกิจกรรม HR ให้เป็นผลิตภัณฑ์และบริการ  เครื่องมือทางกลยุทธของ HR Profit Center เช่น Competency Based HR ,Talent Management System, Broadbanding, และ HR & Competency Scorecard

  2)หลักสูตรการสร้าง Competency Model: ระยะเวลา 2 วัน
   เนื้อหาครอบคลุม ความเป็้นมา ความหมาย การนิยามCompetency ที่ธุรกิจนิยมใช้  รูปแบบของ Competency ในองค์กรทุกระดับ เครื่องมือในการสร้าง Competency Model และ Competency Assessment การจัดทำ Competency Dictionary ทั้ง Generic & Functional Model ที่ครอบคลุมทุกอย่างไม่ใช่เพียงแค่มีระดับความสามารถ
  


  3)การพัฒนาทุนมนุษย์ให้สร้างมูลค่าใหม่กับองค์กร ทุกหลักสูตรถ้าต้องการฝึกปฏิบัติ : ระยะเวลา 2 วัน (1วัน บรรยายแนวคิด)
    -หลักสูตรย่อย การวิเคราะห์ความจำเป็นแนวใหม่ของการพัฒนาคนที่เน้นธุรกิจ    
   -หลักสูตรย่อย การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรที่เป็นแบบ Action Learning และ Competency Based approach
   -หลักสูตรย่อย การวางแผนและพัฒนาอาชีพที่เน้นความสามารถตาม Career Stages
   -หลักสูตรย่อย การจัดทำ HRD Scorecard
 -หลักสูตรเทคนิคใหม่ในการพัฒนาด้วย CBL : Challenge based learning (การเรียนรู้บนความท้าทาย)

 3) หลักสูตรการจัดทำแนกลยุทธฝ่าย HR ที่ครอบคลุมทุกภารกิจ
    ที่เน้นการจัดทำ HR Strategy Map & HR Indicators รวมถึงการปรับบทบาทฝ่าย HR สู่รูปแบบใหม่ ที่เรียกว่า "หน่วย สมรรถภาพเชิงกลยุทธ(Strategic Capabilities Unit)"                  

    ที่ประกอบด้วย 1.Membership Services 2. Organization Capabilities Consultants 3.Knowledge Imagineer และ 4.Change Readiness ซึ่ง เป็้นการก้าวจากการบริหารทุนมนุษย์ สู่ทุนทางปัญญา  

   :ระยะเวลา 1-2 วัน

   4)หลักสูตร การประเมินผลการปฏิบัติงาน และ แนวคิดของการประเมินผลระบบ 360 องศา  ( 360 Degree System )1 วัน

   เนื้อหาครอบคลุม แนวคิดในการประเมินผลงานอย่างถูกต้องและเป็้นธรรม วิธีการประเมิน 1 มิติ 2 มิติ และ 3มิติ (360 องศา)การวิเคราะห์และทำความเข้าใจแบบประเมิน รวมถึงเทคนิคการแจ้งผลประเมิน

   5) หลักสูตร การจัดการความรู้(KM) และ การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้้(L/O: Learning Organization)นำสู่องค์ืกรอมตะ : ระยะเวลา 1 วัน 
   เนื้อหา ครอบคลุมความหมายที่ถูกต้องของ Tacit Knowledge และ Explicit Knowledge  รูปแบบและกลยุทธในการพัฒนา KM เช่น CoP ให้เป็้นเครื่องมือในการสร้างความรู้ของ องค์กร การพัฒนาองค์กรปกติให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และ สุด ท้ายสู่องค์กรอมตะ (Built to Last)

    6)หลักสูตร HR สำหรับผู้บริหารธุรกิจ(HR for Non-HR Management) :ระยะเวลา 1-2 วัน (ฝึกปฏิบัติ) 
 -ความสำเร็จของธุรกิจที่เกิดจากคนซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุด 
 -ท่านจะบริหารเกี่ยวกับคนอย่างไร -HR Ground Rules
 -อะไรคือ ผลิตภัณฑ์ และบริการด้าน HR
 -เนื้อหาและวิธีวิทยาการใหม่ของ HR เช่น การสรรหา การพัฒนา การรักษา และการใช้ประโยชน์ในมิติของการบริหารทุนมนุษย์ (HC:Human Capital) (สามารถฝึกปฏิบัติ และทำCase Study ได้ )
  -เคล็ด(ไม่)ลับในการบริหารฝ่าย HR ให้สนองตอบหน่วยงาน


ทุกหลักสูตรสอนโดย
ดร.ดนัย เทียนพุฒ
ผุ้อำนวยการโครงการ Human Capital