๑/๐๘/๒๕๕๙

Human Capital Blog

           ดร.ดนัย เทียนพุฒ ที่ปรึกษาและนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์โดดเด่น ในการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจ วิทยากรผู้นำสัมมนาด้าน แนวคิดและเครื่องมือสมัยใหม่ในด้านกลยุทธธุรกิจ เช่น  การจัดการเชิงกลยุทธแนวใหม่ (New Strategic Management)  การสร้างดัชนีชีวัดความสำเร็จ (KPIs)   และการตลาดเชิงนวัตกรรมเพื่อการเติบโตแบบทวีคูณ  การสร้างผู้นำภาคปฏิบัติ การบริหาร HR  สู่ปี 2025 (Transformative HR)

          ปี 2560 ก้าวใหม่ สู่การติดตาม ธุรกิจ การตลาดและ การพัฒนาทุนมนุษย์ ได้ที่
           Facebook ---- > Beyond Business & Market Trap
           (https://www.facebook.com/groups/dntthailand)
          

          ปี 2560  ธุรกิจต้องการ "New HR-Platform" ในการทำให้ เกิด "กลยุทธและนวัตกรรม HR"  เช่น  HR Disruption  Talentship  Redifine Performance  Open Organization (4.0) และ New Learning Platform   
          (สามารถติดตามได้ใน Face Beyond Business & Market Trap )

          ปี 2560 เปิดฉาก หลักสูตรใหม่ ด้านกลยุทธธุรกิจเพื่อการเติบโตเพิ่มขึ้นเกิน 100 % ด้วยนวัตกรรมฝ่าทะลวง

         แนวคิดในการจัดทำกลยุทธธุรกิจ ที่ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ดังรูป

                                                                             


และที่ ดร.ดนัย เทียนพุฒ ได้พัฒนาขึ้นเป็นหลักสูตรซึ่งจัดอบรมและฝึกปฏิบัติให้กับ หลายๆ องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นไปตามรายละเอียดหลักสูตรด้านล่าง

หลักสูตรด้านกลยุทธการเติบโต
           การวิเคราะห์ทัศนภาพ (Scenario analysis) การจัดทำโมเดลธุรกิจ (Business Model)  สร้างวิสัยทัศน์ภารกิจ  การจัดทำกลยุทธธุรกิจ  พร้อม KPIs (ดัชนีวัดความสำเร็จแนวใหม่)
           หลักสูตรที่ 1 คิดใหม่เครื่องมือวิเคราะห์ปัจจัยรุมล้อมธุรกิจ (Multi-Business Analysis)
           หลักสูตรที่ 2 กำหนดวิสัยทัศน์ใหม่แห่งอนาคตด้วย Scenario Planning
           หลักสูตรที่ 3 กลยุทธนวัตกรรมฝ่าทะลวง (Disruptive Innovation Strategy)
           หลักสูตรที่ 4 Strategy in Practice: BSC Update Version
           หลักสูตรที่ 5  The New Six KPIs (Key Performance Indicators) :  6 ดัชนีใหม่ของการวัดกลยุทธ
           (ดูรายละเอียดหลักสูตรทั้งหมด ได้ คลิก ที่นี่ )
          ...สัมผัสกลยุทธใหม่จาก ..ข้อเขียน  กลยุทธนวัตกรรมฝ่าทะลวง  (Disruptive Innovation Strategy)

     และอีกหลายหลักสูตร     

หลักสูตรด้านการตลาด อาทิ                   
           แนวคิดการตลาดสมัยใหม่ เช่น  3 ไอเดียการตลาดของปรมาจารย์คอทเลอร์  การตลาดดิจิตอล (Digital Marketing)  การตลาด 3.0 (Marketing 3.0) และ การสื่อสารการตลาด
           หลักสูตรการตลาดเหนือชั้น : 3 ไอเดีย ปรมาจารย์คอทเลอร์เขย่าการตลาดโลก (The 3 Marketing Mainstreams) 
           หลักสูตรการตลาดเชิงกลยุทธ (2 วัน)
           หลักสูตร Creative and Innovation Program

 และหลักสูตรด้าน HRM และ HRD
           ปี 2560 มีอะไรใหม่ ในด้าน HR  นั่นคือการสร้างให้ ธุรกิจหรือองค์กร เป็น "องค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovative Organization)"
          


         


ปี 2559ที่ผ่านมา  HR and Talent Management in 2016 : อะไรใหม่ๆ ที่ HR ต้องทำให้องค์กร ปี 2559  (คลิก)
           และ  ปี 2016 ถึงเวลาเลิก การประเมินผลแบบเดิม (คลิก)

           เปิดมิติใหม่ของการจัดทำ "การปรับเปลี่ยนแปลงรูป HR (Tranformative HR)"  ตามมิติ ด้าน คนเก่งพิเศษ (Talent)  ผลงาน (Performance)  สารสนเทศ (Info/ HR Communication) และ  งาน (Work) ใช้วิธี การปรับเปลี่ยนแปลงรูป ด้วย การจัดวาง (Align)  การบูรณาการ (Integrate) และนวัตกรรม (Innovative)   พร้อมด้วยการการจัดการธุรกิจ-ความรู้ และพัฒนาทุนมนุษย์เชิงกลยุทธรวมถึงการสร้างพัฒนา และการวัดความสามารถที่แท้จริง

            หลักสูตร การสร้างระบบพี่เลี้ยงมืออาชีพ (Professional Mentors) สำหรับผู้จัดการและผู้บริหาร
            หลักสูตร IDP -Individual Development Plan -แผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล
            หลักสูตรการประเมินผลการปฏิบัติงานและการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคล (ฝึกปฏิบัติ)
            หลักสูตรการสร้าง Core Competencies ในองค์กร
            หลักสูตร กลยุทธการบริหารทุนมนุษย์ด้วยความสามารถ   

            ตัวอย่าง หลักสูตรการบริหารผลงานแนวใหม่ ทั้ง PMS and SPM (New PM System and Strategic PM) ที่เสนอ โซลูชั่นของ PM (PM Solution) จะต้องเชื่อมโยงทั้ง โมเดลธุรกิจ (Business Model) กลยุทธ (Strategy)  ทรัพยากร (Resources) และกระบวนการจัดการ (Management Process) ก่อนนำสู่ปี 2558

ใหม่ล่าสุด  ราคา 290 บ. ค่าส่ง 40บ.          (จำหน่าย แล้ว ราคา 260 บ.  ค่าส่ง 40 บ.)  

                       
ดร.ดนัย เทียนพุฒ ได้รับรางวัลนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทยปี 2552 (Thailand Top 100 HR Award 2009) ประเภทนักวิชาการและที่ปรึกษา โดยสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ถือเป็นก้าวสำคัญที่ผลงานด้านวิชาการและที่ปรึกษาธุรกิจ ของ ดร.ดนัย เทียนพุฒ   ที่ผ่านการทุ่มเทและรังสรรค์มาอย่างต่อเนื่องนั้นได้รับการยอมรับในระดับประเทศว่า.......มีคุณค่าที่สูงด้านการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ไม่ว่าจะเป็น การจัดการกลยุทธแนวใหม่ที่ใช้หลากหลายกลยุทธ ( BSC & KPIs , Scenario based strategy)   ความเป็นผู้นำเชิงกลยุทธเพื่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กร  การวิจัยและพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ในด้านการบริหาร HR  โดยเฉพาะ Competency based HR,  HR Indicators, Transformative HR.. การจัดการสมัยใหม่  การตลาดเชิงกลยุทธ  การสร้างไอเดีย และนวัตกรรม  ฯลฯ ให้กับ แวดวงวิชาชีพ  องค์กรธุรกิจ และสถาบันการศึกษา......


 
ชมภาพในงานได้ที่นี่ ****

New Dimension on Business Strategy and Marketing
 นับตั้งแต่ ดร.ดนัย เทียนพุฒ นำเสนอมิติใหม่ของการจัดทำวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ (Strategic Vision) การวางแผนกลุยทธ (Strategic Planning) เมื่ออตกผลึกทางความคิดได้ปรับเป็น " การจัดการกลยุทธแนวใหม่ (New Strategic Management)" ให้มีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยมากขึ้น และนำไปสู่การใช้อย่างบรูณาการในระบบการจัดการกลยุทธ พร้อมโมเดล KPIs สำหรับวัดกลยุทธธุรกิจ
       * การวิเคราะห์ทัศนภาพ (Scenario Analysis)  และการจัดทำโมเดลธุรกิจ (Business Model)
       *ระบบการจัดการกลยุทธแนวใหม่ ด้วย Balanced Scorecard and KPIs กับ New Business Model
       *การจัดทำเรื่องการสร้าง วิเคราะห์และกลยุทธ ทัศนภาพหรือ Scenario Based Strategy
       *การพัฒนา Strategic Innovation เพื่อมุ่งสู่การเป็น "ธุรกิจแห่งนวัตกรรม(Innovative Enterprises)"
       *แนวคิดการตลาดสมัย   3 ไอเดียการตลาดของคอทเลอร์    การตลาดดิจิตอล
       *การจัดทำระบบการจัดการผลงาน(Total Performance Management) ด้วย MBO ที่วัดวัตถุประสงค์ด้วย KPIs และ การวัดความสามารถ(Competency Behavioral Indicators)
       *ล่าสุด!!! การวิจัยและศึกษาเกี่ยวกับ ความเป็นผู้ประกอบการ(Entrepreneurship) การเป็นผู้ประกอบการ(Entrepreneurs) และโมเดลความสำเร็จของ ธุรกิจครอบครัว(Family Business ) การสืบทอดธุรกิจครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่น(Generation to Generation) ในบริบทของประเทศไทย สนใจรายละเอียดข้างต้น คลิกที่นี่High Value-Added Talent People


ดร.ดนัย เทียนพุฒ  หนึ่งในผู้นำทางความคิด (Thought Leader) ด้านทุนมนุษย์กลยุทธใหม่ของ HR การวิเคราะห์ใหม่ที่เรียกว่า  "The VUCA HR Analysis" สู่ HR Vision 2025   พร้อมวิธีการเรียนรู้ใหม่บนความท้าทาย CBL (Challenge based learning) และ สร้าง "จิตวิศวกรความรู้ (Knowledge Imagineer) " และการจัดการความรู้(Knowledge Management) ที่โดดเด่นอยู่ในธุรกิจและช่วยพัฒนาด้าน HR ให้ก้าวข้ามสู่มิติใหม่ด้านการจัดการทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ อาทิ

การบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ด้วยแนวคิด  Challenge based learning  : Talent People , Knowledge Imagineer ,  L/O (Learning Organization), Knowledge Worker ,Career Planning & Succession                Plan and IDP

กลยุทธ HR 2025, The New HR Department , Innovative HR Products & Services , The KPIs of HR และ SHE KPIs รวมถึงการบริหารทรัพยากรบุคคลสู่ศตวรรษที่ 21 :Creating HR Scenarios                : Business Model and HR Scorecard

การสร้างและวัดประเมิน Competency : Competency Definition, Competency Model , Competency Methods ,Competency Assessment and Competency Dictionary

ค่าตอบแทนใหม่แบบ : Pay for Results :Broadbanding ,Pay for Performance, Skill-Based Pay and Competency Based Pay
                       

 พบกับ Hot!Program  ยอดนิยมในธุรกิจ-Training Seminar

 อ่านข้อเขียน ที่ คม ชัด ลึก กว่า ด้านธุรกิจ-ความรู้ใน-DNT Blog เช่น
          # ฺ
มองหากลยุทธ หรือ เครื่องมือใหม่ บ้างเถอะ

        #  Strategy Map ไม่สร้างกลยุทธใหม่ หรือต้องเปลี่ยนวิธีทำกลยุทธ

           # "The Execution Premium"และ KPIs Scoring
          # ธุรกิจแห่งนวัตกรรม และ Marketing KPIs
          # ใหม่ล่าสุด Family Business, Human Capital Management
          # ล่าสุด การสัมภาษณ์แนวใหม่ ด้วย iPAR Model(เน้น Competencies)
           # เจาะกึ๋น KM เมืองไทย  
  !Hot ๆ "THAI DBA and  MBA School"เรื่องราวที่ ดร.ดนัย เทียนพุฒ สอนในระดับบัณฑิตศึกษา
           และ คิดใหม่เรื่องภาวะผู้นำ etc.

          VDO Talk...on Thailand Top 100 HR Award 2009     @ บทเรียนที่เป็นเลิศ(Best Practices) หรือ โซลูชั่นทางธุรกิจในประสบการณ์ตรงที่มาจากธุรกิจ  
     @ DNT Bookstore เสนอผลงานด้านการเขียนและการ
วิจัยล่าสุดในหนังสือ โครงการ Human Capital ของ ดร.ดนัย เทียนพุฒ

                          
                 
สนใจดูรายละเอียดได้ ...คลิก 
สนใจดูเนื้อหาได้ หรือโทร0818338505
คลิกรายละเอียด สถานที่ติดต่อ 
   โครงการ Human Capital
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย  
   โทร 0818338505

   Line ID:thailand081
   เวบไซท์ :http://www.drdanai.blogspot.com
   email: DrDanaiT@gmail.com

   Facebook : http://www.facebook.com/Innovation.th   


หมายเหตุ:ขอแจ้งให้ทราบว่า ดร.ดนัย เทียนพุฒ ที่ปรึกษาและนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่นี่ที่เดียวเท่านั้น ที่ท่านจะติดต่อและพบได้


- มีบางบริษัทด้านสัมมนา หรือจัดบริการด้านฝึกอบรม และ HR ได้นำประวัติหรือ บทความของ ดร.ดนัย เทียนพุฒ ไปวางไว้หรือ
   ทำLink เชื่อมโยง พร้อมเบอร์โทรศัพท์(ไม่ใช่เบอร์โทรจริง)นั้น ไม่ได้เกี่ยวข้องแต่อย่างใดกับ ดร.ดนัย เทียนพุฒ
-เป็นการดำเนินการให้เข้าใจผิดว่า ดร.ดนัย เทียนพุฒเกี่ยวข้องกับ บริษัทที่แอบอ้างดังกล่าว ซึ่งท่านหรือลูกค้าไม่มีโอกาสที่จะได้รับความรู้ หรือ การเชิญให้บรรยาย โดย ดร.ดนัย เทียนพุฒ

Google+